Toán Lớp 12 Nâng Cao

Giải bài tập Toán Lớp 12 Nâng Cao, Để học tốt Toán 12, giải bài tập toán 12 đại số, hình học nâng cao, Giải bài tập Toán 12 theo sát chương trình sách giáo khoa Giải tích 12 và Hình học 12 nâng cao giúp các em học tốt hơn.

Giải bài tập toán 12 Nâng cao

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
Bài 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số đa thức
Bài 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số của một số hàm phân thức hữu tỉ
Bài 8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị
Câu hỏi và bài tập chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Bài tập trắc nghiệm khách quan chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Số e và loogarit tự nhiên
Bài 5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Bài 6. Hàm số lũy thừa
Bài 7. Phương trình mũ và lôgarit
Bài 8. Hệ phương trình mũ và lôgarit
Bài 9. Bất phương trình mũ và lôgarit
Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Bài tập trắc nghiệm khách quan chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm
Bài 3. Tích phân
Bài 4. Một số phương pháp tích phân
Bài 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình thang
Bài 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
Ôn tập chương III – Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III – Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức
Bài 2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
Bài 3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
Ôn tập chương IV – Số phức
Bài tập trắc nghiệm khách quan – chương IV. Số phức

ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Câu hỏi và bài tập
Bài tập trắc nghiệm khách quan

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện
Bài 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều
Bài 4. Thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương I – Khối đa diện và thể tích của chúng
Câu hỏi trắc nghiệm chương I – Khối đa diện và thể tích của chúng

CHƯƠNG II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN

Bài 1. Mặt cầu, khối cầu
Bài 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ
Bài 4. Mặt nón, hình nón và khối nón
Ôn tập chương II – Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón
Câu hỏi trắc nghiệm chương II – Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2. Phương trình mặt phẳng
Bài 3. Phương trình đường thẳng
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong không gian
Câu hỏi trắc nghiệm chương III – Phương pháp tọa độ trong không gian

ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC

I. Bài tập tự luận
II. Câu hỏi trắc nghiệm
III. Một số đề kiểm tra