Tiếng Anh Lớp 6

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Lớp 6, Tiếng anh lớp 6 chương trình mới, soạn và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 6, Để học tốt Tiếng Anh 6.

 • Unit 1: Greetings – Lời chào hỏi
 • Unit 2 : At school – Ở trường
 • Unit 3 : At home – Ở nhà
 • Unit 4: Big or small – Lớn hay nhỏ
 • Unit 5 : Things i do – Điều tôi làm
 • Unit 6 : Places – Nơi chốn
 • Unit 7 : Your house – Nhà Bạn
 • Unit 8 : Out and about – Đi đây đó
 • Unit 9 : The body – Thân thể
 • Unit 10 : Staying healthy – Giữ gìn sức khỏe
 • Unit 11 : What do you eat ? – Bạn ăn gì?
 • Unit 12 : Sports and pastimes – Thể thao và giải trí
 • Unit 13 : Activities and the seasons – Hoạt động và các mùa
 • Unit 14 : Making plans – Lập kế hoạch
 • Unit 15 : Countries – Quốc gia
 • Unit 16 :Man and the Environment – Con người và môi trường
 • Tổng hợp từ vựng lớp 6 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 6