Sinh học lớp 9

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9, hướng dẫn đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải bài tập Sinh học lớp 9 được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt sinh học 9 có lời giải chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 9 – DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

 • Bài 1: Menđen và di truyền học
 • Bài 2: Lai một cặp tính trạng
 • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
 • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
 • Bài 7: Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

 • Bài 8: Nhiễm sắc thể
 • Bài 9: Nguyên phân
 • Bài 10: Giảm phân
 • Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
 • Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
 • Bài 13: Di truyền liên kết
 • Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

 • Bài 15: ADN
 • Bài 16: ADN và bản chất của gen
 • Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
 • Bài 18: Prôtêin
 • Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
 • Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

 • Bài 21: Đột biến gen
 • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)
 • Bài 25: Thường biến
 • Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
 • Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

 • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
 • Bài 30: Di truyền học với con người

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

 • Bài 31: Công nghệ tế bào
 • Bài 32: Công nghệ gen
 • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
 • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
 • Bài 35: Ưu thế lai
 • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
 • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
 • Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
 • Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
 • Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

SINH HỌC LỚP 9 – SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

 • Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
 • Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
 • Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
 • Bài 45 – 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

 • Bài 47: Quần thể sinh vật
 • Bài 48: Quần thể người
 • Bài 49: Quần xã sinh vật
 • Bài 50: Hệ sinh thái
 • Bài 51 – 52: Thực hành: Hệ sinh thái

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

 • Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
 • Bài 54: Ô nhiễm môi trường
 • Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
 • Bài 56 – 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
 • Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
 • Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
 • Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
 • Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
 • Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
 • Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 • Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Hướng dẫn giải vở bài tập sinh học lớp 9 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải sách bài tập sinh học lớp 9 chi tiết giúp để học tốt sinh học 9 nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm tại giaibaitap.net.