Sinh học lớp 7

Giải bài tập Sinh học lớp 7, hướng dẫn đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải vở bài tập Sinh học lớp 7 SGK  được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt sinh học 7 có lời giải chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 7

MỞ ĐẦU

 • Bài 1. Thế giới động vật đa dạng và phong phú
 • Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật đặc điểm chung của động vật

CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

 • Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
 • Bài 4. Trùng roi
 • Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày
 • Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét
 • Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

CHƯƠNG II: NGÀNH RUỘT KHOANG

 • Bài 8. Thủy tức
 • Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang
 • Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

CHƯƠNG III: CÁC NGÀNH GIUN

 • Bài 11. Sán lá gan
 • Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
 • Bài 13. Giun đũa
 • Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn
 • Bài 15. Giun đất
 • Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
 • Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

CHƯƠNG IV: NGÀNH THÂN MỀM

 • Bài 18. Trai sông
 • Bài 19. Một số thân mềm khác
 • Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm.
 • Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP

 • Bài 22. Tôm sông
 • Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
 • Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
 • Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
 • Bài 26. Châu chấu
 • Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
 • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
 • Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp
 • Bài 30. Ôn tập phần I: Động vật không xương sống

CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

 • Bài 31. Cá chép
 • Bài 32. Thực hành: Mổ cá
 • Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép
 • Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá
 • Bài 35. Ếch đồng
 • Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
 • Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
 • Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài
 • Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn
 • Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
 • Bài 41. Chim bồ câu
 • Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
 • Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu
 • Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
 • Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của chim
 • Bài 46. Thỏ
 • Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ
 • Bài 48. Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi
 • Bài 49. Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi
 • Bài 50. Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
 • Bài 51. Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
 • Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú

CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

 • Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển
 • Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể
 • Bài 55. Tiến hóa về sinh sản
 • Bài 56. Cây phát sinh giới động vật

CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

 • Bài 57, 58. Đa dạng sinh học
 • Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học
 • Bài 60. Động vật quý hiếm
 • Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
 • Bài 63. Ôn tập

Hướng dẫn giải vở bài tập sinh học lớp 7 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải sách bài tập sinh học lớp 7 chi tiết giúp để học tốt sinh học 7 nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm tại giaibaitap.net.