Sinh học lớp 12 nâng cao

Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao, lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập sinh học 12 nâng cao được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao hiện hành để giúp học sinh học tốt sinh học 12 có lời giải chi tiết để các bạn tham khảo.

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC LỚP 12 NÂNG CAO

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 • Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
 • Bài 2: Phiên mã và dịch mã
 • Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen
 • Bài 4: Đột biến gen
 • Bài 5: Nhiễm sắc thể
 • Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 8: Bài tập chương I

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

 • Bài 11: Quy luật phân li
 • Bài 12: Quy luật phân li độc lập
 • Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen
 • Bài 14: Di truyền và liên kết
 • Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính
 • Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
 • Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
 • Bài 18: Bài tập chương II

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

 • Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể
 • Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

 • Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng
 • Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)
 • Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào
 • Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen
 • Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

 • Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Bài 28: Di truyền y học
 • Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)
 • Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người
 • Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

 • Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh
 • Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học
 • Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

 • Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển
 • Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại
 • Bài 37: Các nhân tố tiến hóa
 • Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)
 • Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
 • Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li
 • Bài 41: Quá trình hình thành loài
 • Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

 • Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất
 • Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 • Bài 45: Sự phát sinh loài người

PHẦN 7: SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

 • Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
 • Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

 • Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 • Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể
 • Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)
 • Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

 • Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã
 • Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
 • Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng
 • Bài 58: Diễn thế sinh thái

CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 • Bài 60: Hệ sinh thái
 • Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái
 • Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
 • Bài 63: Sinh quyển
 • Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 65: Ôn tập phần sáu (tiến hóa) và phần bảy (sinh thái học)
 • Bài 66: Tổng kết toàn cấp

Hướng dẫn giải bài tập sinh học 12 nâng cao bài chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải BT theo sách bài tập sinh học 12 chi tiết giúp để học tốt sinh học 12 nâng cao nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm tại giaibaitap.net.