Sinh học lớp 11 nâng cao

Giải bài tập Sinh học lớp 11 nâng cao, lý thuyết và hướng dẫn giải sách bài bài tập sinh học 11 nâng cao được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa sinh học 11 nâng cao hiện hành để giúp học sinh học tốt sinh học 11 có lời giải chi tiết để các bạn tham khảo.

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC LỚP 11 NÂNG CAO

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

 • Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật
 • Bài 2. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)
 • Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật
 • Bài 4. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Bài 7. Quang hợp
 • Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật
 • Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
 • Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Bài 11. Hô hấp ở thực vật
 • Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

 • Bài 15. Tiêu hóa
 • Bài 16. Tiêu hóa (tiếp theo)
 • Bài 17. Hô hấp
 • Bài 18. Tuần hoàn
 • Bài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn
 • Bài 20. Cân bằng nội môi
 • Bài 22. Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

 • Bài 23. Hướng động
 • Bài 24. Ứng động

B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

 • Bài 26. Cảm ứng ở động vật
 • Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 28. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động
 • Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ
 • Bài 30. Tập tính
 • Bài 31. Tập tính (tiếp theo)
 • Bài 32. Tập tính (tiếp theo)

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

 • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
 • Bài 35. Hoocmôn thực vật
 • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

 • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT

 • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật
 • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

 • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
 • Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
 • Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
 • Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV

Hướng dẫn giải bài tập sinh học 11 nâng cao bài chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải BT theo sách bài tập sinh học 11 chi tiết giúp để học tốt sinh học 11 nâng cao nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm tại giaibaitap.net.