Sinh học lớp 10

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 10, hướng dẫn đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải bài tập Sinh học lớp 10 được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt sinh học 10 có lời giải chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 10

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2. Các giới sinh vật

SINH HỌC LỚP 10 – PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

 • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
 • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
 • Bài 5. Prôtêin
 • Bài 6. Axit nuclêic

CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

 • Bài 7. Tế bào nhân sơ
 • Bài 8. Tế bào nhân thực
 • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
 • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

 • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
 • Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
 • Bài 16. Hô hấp tế bào
 • Bài 17. Quang hợp

CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

 • Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
 • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
 • Bài 19. Giảm phân
 • Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
 • Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

 • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
 • Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
 • Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

 • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
 • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
 • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
 • Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 • Bài 29. Cấu trúc các loại virut
 • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
 • Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
 • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
 • Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Hướng dẫn giải vở bài tập sinh học lớp 10 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải sách bài tập sinh học lớp 10 chi tiết giúp để học tốt sinh học 10 nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm tại giaibaitap.net.