Sinh học lớp 10 nâng cao

Giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao, lý thuyết và giải bài tập Sinh học 10 SGK được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa sinh học 10 nâng cao hiện hành để giúp học sinh học tốt sinh học 10 có lời giải chi tiết để các bạn tham khảo.

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC LỚP 10 NÂNG CAO

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

 • Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
 • Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật
 • Bài 3: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm
 • Bài 4: Giới thực vật
 • Bài 5: Giới động vật
 • Bài 6: Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO

CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

 • Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào
 • Bài 8: Cacbohidrat (Saccarit) và lipit
 • Bài 9: Prôtêin
 • Bài 10: Axit nuclêic
 • Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

 • Bài 13: Tế bào nhân sơ
 • Bài 14: Tế bào nhân thực
 • Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

 • Bài 21: Chuyển hóa năng lượng
 • Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
 • Bài 23: Hô hấp tế bào
 • Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)
 • Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp
 • Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

 • Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào
 • Bài 29: Nguyên phân
 • Bài 30: Giảm phân
 • Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

 • Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
 • Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng
 • Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng
 • Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic
 • Bài 37: Thực hành: Lên men lactic

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

 • Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật
 • Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật
 • Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật
 • Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 • Bài 43: Cấu trúc các loại virut
 • Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
 • Bài 45: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut
 • Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
 • Bài 48: Ôn tập phần ba

Hướng dẫn giải bài tập sinh học 10 nâng cao bài chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải BT theo sách bài tập sinh học 10 chi tiết giúp để học tốt sinh học 10 nâng cao nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm tại giaibaitap.net.