Hóa học lớp 12 Nâng Cao

Hướng dẫn giải bài tập Hóa học lớp 12 Nâng Cao, Giải bài tập SGK Hóa học 12 có lời giải chi tiết để giúp các bạn học tốt môn hóa học 12.CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este
Bài 2. Lipit
Bài 3. Chất giặt rửa
Bài 4. Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Chương 2. CACBOHIĐRAT

Bài 5. Glucozơ
Bài 6. Saccarozo
Bài 7. Tinh bột
Bài 8. Xenlulozơ
Bài 9. Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu

Chương 3. AMIN. AMINO AXIT. PROTEIN

Bài 11. Amin
Bài 12. Amino axit
Bài 13. Peptit và protein
Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein

Chương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 16. Đại cương về polime
Bài 17. Vật liệu polime
Bài 18. Luyên tập polime và vật liệu polime

Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 19. Kim loại và hợp kim
Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại
Bài 21. Luyện tập tính chất của kim loại
Bài 22. Sự điện phân
Bài 23.Sự ăn mòn kim loại
Bài 24. Điều chế kim loại
Bài 25. Luyện tập sự điện phân – sự ăn mòn kim loại – điều chế kim loại

Chương 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 28. Kim loại kiềm
Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 30. Kim loại kiềm thổ
Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
Bài 32. Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
Bài 33. Nhôm
Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm
Bài 35. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

CHƯƠNG 7. CROM-SẮT-ĐỒNG

Bài 38. Crom
Bài 39. Một số hợp chất của crom
Bài 40. Sắt
Bài 41. Một số hợp chất của sắt
Bài 42. Hợp kim của sắt
Bài 43. Đồng và hợp chất của đồng
Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác
Bài 45. Luyện tập
Bài 46. Luyện tập

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch
Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch
Bài 50. Nhận biết một số chất khí
Bài 51. Chuẩn độ axit – bazơ
Bài 53. Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ
Bài 52. Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Bài 56. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường