Hóa học lớp 11 Nâng Cao

Hướng dẫn giải bài tập Hóa học lớp 11 Nâng Cao, Giải bài tập SGK Hóa học 11 có lời giải chi tiết để giúp các bạn học tốt môn hóa học 11.

CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Phân loại các chất điện li
Bài 3: Axit, bazơ và muối
Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ
Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối
Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ
Bài 10: Nitơ
Bài 11: Amoniac và muối Amoni
Bài 12: Axit Nitric và muối Nitrat
Bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
Bài 14: Photpho
Bài 15: Axit photphoric và muối photphat
Bài 16: Phân bón hóa học
Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

CHƯƠNG III: NHÓM CACBON

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon
Bài 20: Cacbon
Bài 22: Silic và hợp chất của silic
Bài 23: Công nghiệp silicat
BÀI 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
Bài 26: Phân loại và gọi tên chất hữu cơ
Bài 27: Phân tích nguyên tố
Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử
Bài 30: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ
Bài 31: Phản ứng hữu cơ
Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO

Bài 33: Ankan: đồng bằng, đồng phân và danh pháp
Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lý
Bài 35: Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Bài 36: Xicloankan
Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan

CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO

Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
Bài 40: Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng
Bài 41: Ankanđien
Bài 42: Khái niệm về Tecpen
Bài 43: Ankin
Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no

CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN

Bài 46: Benzen và Ankylbenzen
Bài 47: Stiren và Naphtalen
Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 49: Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của Hiđrocacbon thơm với Hiđrocacbon no và không no

CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOL

Bài 51: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon
Bài 52: Luyện tập dẫn xuất Halogen
Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học và ứng dụng
Bài 55: Phenol
Bài 56: Luyện tập: Ancol, Phenol

CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC

Bài 58: Anđehit và Xeton
Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton
Bài 60: Axit Cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí
Bài 61: Axit Cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Bài 62: Luyện tập Axit Cacboxylic