Toán lớp 4

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán Lớp 4, Giải bài tập Toán 4 SBT, bạn có thể download sách giáo khoa toán lớp 4 tập 1 và tập 2 có lời giải chi tiết nội dung vở bài tập toán lớp 4 và đáp số từ cơ bản đến nâng caotại giaibaitap.net.

BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN – BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

 • Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000
 • Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)
 • Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ
 • Bài 5. Luyện tập
 • Bài 6. Các số có 6 chữ số
 • Bài 7. Luyện tập
 • Bài 8. Hàng và lớp
 • Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số
 • Bài 10. Triệu và lớp triệu
 • Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Bài 12. Luyện tập
 • Bài 13. Luyện tập
 • Bài 14. Dãy số tự nhiên
 • Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 • Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Bài 17. Luyện tập
 • Bài 18. Yến, tạ, tấn
 • Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Bài 20. Giây, thế kỉ
 • Bài 21. Luyện tập
 • Bài 22. Tìm số trung bình cộng
 • Bài 23. Luyện tập
 • Bài 24. Biểu đồ
 • Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo)
 • Bài 26. Luyện tập
 • Bài 27. Luyện tập chung
 • Bài 28. Tự kiểm tra

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

 • Bài 29. Phép cộng
 • Bài 30. Phép trừ
 • Bài 31. Luyện tập
 • Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ
 • Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ
 • Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng
 • Bài 36. Luyện tập
 • Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Bài 38. Luyện tập
 • Bài 39. Luyện tập chung
 • Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 42. Hai đường thẳng song song
 • Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song
 • Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật
 • Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông
 • Bài 47. Luyện tập
 • Bài 48. Luyện tập chung
 • Bài 49. Nhân một số với một chữ số
 • Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,… chia cho số 10, 100, 1000,…
 • Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Bài 54. Đề – xi – mét vuông
 • Bài 55. Mét vuông
 • Bài 56. Nhân một số với một tổng
 • Bài 57. Nhân một số với một hiệu
 • Bài 58. Luyện tập
 • Bài 59. Nhân số có hai chữ số
 • Bài 60. Luyện tập
 • Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Bài 62. Nhân với số với ba chữ số
 • Bài 63. Nhân với số có ba chữ số
 • Bài 64. Luyện tập
 • Bài 65. Luyện tập chung
 • Bài 66. Chia một tổng cho một số
 • Bài 67. Chia cho số có một chữ số
 • Bài 68. Luyện tập
 • Bài 69. Chia một số cho một tích
 • Bài 70. Chia một tích cho một số
 • Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0
 • Bài 72. Chia cho số có hai chữ số
 • Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Bài 74. Luyện tập
 • Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Bài 76. Luyện tập
 • Bài 77. Thương có chữ số 0
 • Bài 78. Chia cho số có ba chữ số
 • Bài 79. Luyện tập
 • Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Bài 81. Luyện tập
 • Bài 82. Luyện tập chung
 • Bài 83. Tự kiểm tra

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3 – GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

 • Bài 84. Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Bài 85. Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Bài 86. Luyện tập
 • Bài 87. Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Bài 88. Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Bài 89. Luyện tập
 • Bài 90. Luyện tập chung
 • Bài 91. Ki – lô – mét vuông
 • Bài 92. Luyện tập
 • Bài 93. Hình bình hành
 • Bài 94. Diện tích hình bình hành
 • Bài 95. Luyện tập
 • Bài 105. Luyện tập

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ – GIỚI THIỆU HÌNH THOI

 • Bài 96. Phân số
 • Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Bài 99. Luyện tập
 • Bài 100. Phân số bằng nhau
 • Bài 101. Rút gọn phân số
 • Bài 102. Luyện tập
 • Bài 103+104. Quy đồng mẫu số các phân số
 • Bài 106. Luyện tập chung
 • Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số
 • Bài 108. Luyện tập
 • Bài 109. So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Bài 110. Luyện tập
 • Bài 111+112+113. Luyện tập chung
 • Bài 114+115. Phép cộng phân số
 • Bài 116+117. Luyện tập
 • Bài 118+119. Phép trừ phân số
 • Bài 120. Luyện tập
 • Bài 121. Luyện tập chung
 • Bài 122. Phép nhân phân số
 • Bài 123+124. Luyện tập
 • Bài 125. Tìm phân số của một số
 • Bài 126. Phép chia phân số
 • Bài 127+128. Luyện tập
 • Bài 129+130+131+132. Luyện tập chung
 • Bài 133. Hình thoi
 • Bài 134. Diện tích hình thoi
 • Bài 135. Luyện tập
 • Bài 136. Luyện tập chung

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ – MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ – TỈ LỆ BẢN ĐỒ

 • Bài 137. Giới thiệu tỉ số
 • Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Bài 139+140. Luyện tập
 • Bài 141. Luyện tập chung
 • Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Bài 143+144. Luyện tập
 • Bài 145+146. Luyện tập chung
 • Bài 147. Tỉ lệ bản đồ
 • Bài 148+149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Bài 150+151. Thực hành

CHƯƠNG 6. ÔN TẬP

 • Bài 152+153+154. Ôn tập về số tự nhiên
 • Bài 155+156+157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
 • Bài 158, Ôn tập về biểu đồ
 • Bài 159. Ôn tập về phân số
 • Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng

Sách giải bài tập toán 4, tham khảo hướng dẫn chi tiết bài tập SGK, SBT từ lớp 1 đến lớp 12 môn toán có lời giải cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.