Toán Lớp 2

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán Lớp 2, bạn có thể download sách bài tập toán lớp 2 (SBT) tập 1 và tập 2 có lời giải chi tiết và đáp sốtại giaibaitap.net miễn phí.

TOÁN LỚP 2 TẬP 1

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

 • Bài 1. Ôn tập các số đến 100
 • Bài 2. Ôn tập các số đến 100 (Tiếp theo)
 • Bài 3. Số hạng – Tổng
 • Bài 4. Luyện tập
 • Bài 5. Đề – xi – mét
 • Bài 6. Luyện tập
 • Bài 7. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
 • Bài 8. Luyện tập
 • Bài 9 + 10. Luyện tập chung
 • Tự kiểm tra

2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

 • Bài 11. Phép cộng có tổng bằng 10
 • Bài 12. 26 + 4; 36 + 24
 • Bài 13. Luyện tập
 • Bài 14. 9 cộng với với một số: 9 + 5
 • Bài 15. 29 + 5
 • Bài 16. 49 + 25
 • Bài 17. Luyện tập
 • Bài 18. 8 cộng với một số 8 + 5
 • Bài 19. 28 + 5
 • Bài 20. 38 + 25
 • Bài 21. Luyện tập
 • Bài 22. Hình chữ nhật – Hình tứ giác
 • Bài 23. Bài toán về nhiều hơn
 • Bài 24. Luyện tập
 • Bài 25. 7 cộng với một số: 7 + 5
 • Bài 26. 47 + 5
 • Bài 27. 47 + 25
 • Bài 28. Luyện tập
 • Bài 29. Bài toán về ít hơn
 • Bài 30. Luyện tập
 • Bài 31. Ki – lô – gam
 • Bài 32. Luyện tập
 • Bài 33. 6 cộng với một số: 6 + 5
 • Bài 34. 26 + 5
 • Bài 35. 36 + 15
 • Bài 36. Luyện tập
 • Bài 37. Bảng cộng
 • Bài 38. Luyện tập
 • Bài 39: Phép cộng có tổng bằng 100
 • Bài 40. Lít
 • Bài 41. Luyện tập
 • Bài 42. Luyện tập chung
 • Tự kiểm tra

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

 • Bài 43. Tìm một số hạng trong một tổng
 • Bài 44. Luyện tập
 • Bài 45. Số tròn chục trừ đi một số
 • Bài 46. 11 trừ đi một số: 11 – 5
 • Bài 47. 31 – 5
 • Bài 48. 51 – 15
 • Bài 49. Luyện tập
 • Bài 50. 12 trừ đi một số: 12 – 8
 • Bài 51. 32 – 8
 • Bài 52. 52 – 28
 • Bài 53. Luyện tập
 • Bài 54. Tìm số bị trừ
 • Bài 55. 13 trừ đi một số: 13 – 5
 • Bài 56. 33 – 5
 • Bài 57. 53 – 15
 • Bài 58. Luyện tập
 • Bài 59. 14 trừ đi một số: 14 – 8
 • Bài 60. 34 – 8
 • Bài 61. 54 – 18
 • Bài 62. Luyện tập
 • Bài 63. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
 • Bài 64. 55 – 8; 56 – 7 ; 37 – 8; 68 – 9
 • Bài 65. 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29
 • Bài 66. Luyện tập
 • Bài 67. Bảng trừ
 • Bài 68. Luyện tập
 • Bài 69. 100 trừ đi một số
 • Bài 70. Tìm số trừ
 • Bài 71. Đường thẳng
 • Bài 72. Luyện tập
 • Bài 73. Luyện tập chung

Tự kiểm tra

 • Bài 74. Ngày giờ
 • Bài 75. Thực hành xem đồng hồ
 • Bài 76. Ngày, tháng
 • Bài 77. Thực hành xem lịch
 • Bài 78. Luyện tập chung

4. ÔN TẬP

 • Bài 79+80+81. Ôn tập về phép cộng và phép trừ
 • Bài 82. Ôn tập về hình học
 • Bài 83. Ôn tập về đo lường
 • Bài 84. Ôn tập về giải toán
 • Bài 85+86+87. Luyện tập chung
 • Tự kiểm tra

TOÁN LỚP 2 TẬP 2

    5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

 • Bài 88. Tổng của nhiều số
 • Bài 89. Phép nhân
 • Bài 90: Thừa số – Tích
 • Bài 91: Bảng nhân 2
 • Bài 92: Luyện tập
 • Bài 93 : Bảng nhân 3
 • Bài 94: Luyện tập
 • Bài 95: Bảng nhân 4
 • Bài 96 : Luyện tập
 • Bài 97: Bảng nhân 5
 • Bài 98 : Luyện tập
 • Bài 99: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
 • Bài 100 : Luyện tập
 • Bài 101: Luyện tập chung
 • Bài 102 : Luyện tập chung
 • Bài 103: Phép chia
 • Bài 104 : Bảng chia 2
 • Bài 105 : Một phần hai
 • Bài 106: LUYỆN TẬP
 • Bài 107: SỐ BỊ CHIA , SỐ CHIA – THƯƠNG
 • Bài 108 : BẢNG CHIA 3
 • Bài 109 – Một phần ba
 • Bài 110: LUYỆN TẬP
 • Bài 111 :TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN
 • Bài 112: LUYỆN TẬP
 • Bài 113 – BẢNG CHIA 4
 • Bài 114: MỘT PHẦN TƯ
 • Bài 115 – luyện tập
 • Bài 116 – BẢNG CHIA 5
 • Bài 117 – MỘT PHẦN NĂM
 • Bài 118: LUYỆN TẬP
 • Bài 119 : LUYỆN TẬP CHUNG
 • Bài 120: GIỜ, PHÚT
 • Bài 121 : THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
 • Bài 122: Luyện tập
 • Bài 123: TÌM SỐ BỊ CHIA
 • Bài 124: LUYỆN TẬP
 • Bài 125: CHU VI HÌNH TAM GIÁC – CHU VI HÌNH TỨ GIÁC
 • Bài 126: LUYỆN TẬP
 • Bài 127: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
 • Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia
 • Bài 129: LUYỆN TẬP
 • Bài 130: LUYỆN TẬP CHUNG
 • Bài 131: LUYỆN TẬP CHUNG

6. Các số trong phạm vi 1000

 • Bài 132 : Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 • Bài 133: So sánh các số tròn trăm
 • Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200
 • Bài 135: Các số từ 101 đến 110
 • Bài 136: Các số từ 111 đến 200
 • Bài 137: Các số có ba chữ số
 • Bài 138: So sánh các số có ba chữ số
 • Bài 139: Luyện tập
 • Bài 140: Mét
 • Bài 141 : Ki – lô – mét
 • Bài 142 : Mi-li-mét
 • Bài 143: Luyện tập
 • Bài 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 • Tự kiểm tra
 • Bài 145: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 146: Luyện tập
 • Bài 147: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 148: Luyện tập
 • Bài 149: Luyện tập chung
 • Bài 150: Tiền việt nam
 • Bài 151: Luyện tập
 • Bài 152: Luyện tâp chung
 • Bài 153: Luyện tập chung
 • Bài 154: Luyện tập chung

7. ÔN TẬP CUỐI NĂM

 • Bài 155: Ôn Tập Về Các Số Trong Phạm Vi 1000
 • Bài 156: Ôn Tập Về Các Số Trong Phạm Vi 1000 (Tiếp Theo)
 • Bài 157: Ôn Tập Về Phép Cộng Và Phép Trừ
 • Bài 158: Ôn Tập Về Phép Cộng Và Phép Trừ ( Tiếp Theo)
 • Bài 159: Ôn Tập Về Phép Nhân Và Phép Chia
 • Bài 160: Ôn Tập Về Phép Nhân Và Phép Chia (Tiếp Theo)
 • Bài 161: Ôn Tập Về Đại Lượng
 • Tự Kiểm Tra Phần 7
 • Bài 162: Ôn Tập Về Đại Lượng ( Tiếp Theo)
 • Bài 163: Ôn Tập Hình Học
 • Bài 164: Ôn Tập Hình Học ( Tiếp)
 • Bài 165: Luyện Tập Chung
 • Bài 166: Luyện Tập Chung
 • Bài 167: Luyện Tập Chung
 • Bài 168: Luyện Tập Chung
 • Tự Kiểm Tra Cuối Năm Học