Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86, 87 SGK Toán lớp 1

0
78

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 86, 87 SGK Toán lớp 1, Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 có lời giải hay giúp các em tóm tắt kiến thức và hoàn thành vở bài tập toán 1.

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86, 87 SGK Toán lớp 1 – Chương 2; bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 1: Tính:

a)

3 + 7 =                   4 + 5 =                    7 – 2 =                  8 – 1 =

6 + 3 =                  10 – 5 =                    6 + 4 =                  9 – 4 =

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86, 87 SGK Toán lớp 1

Bài 2: Số?

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 1:

a)

3 + 7 = 10                   4 + 5 = 9                7 – 2 = 5           8 – 1 = 7

6 + 3 = 9                    10 – 5 = 5               6 + 4 = 10          9 – 4 = 5

b)

1. Kết quả bằng 9.

2. Kết quả bằng 7.

3. Kết quả bằng 8.

4. Kết quả bằng 1.

5. Kết quả bằng 4.

6. Kết quả bằng 1.

7. Kết quả bằng 10.

8. Kết quả bằng 2.

Bài 2:

Điền lần lượt: 9, 2, 7, 4, 5

Điền lần lượt: 8 , 2, 7, 4

Điền lần lượt: 2, 1, 5, 4

Điền lần lượt: 6, 2, 3

Bài 3:

a) 4 + 3 = 7.

b) 10 – 3 = 7.

Giaibaitap.net đã Hướng dẫn giải bài tập trang 86, 87 SBT Toán 1 có đáp số để các em tham khảo.