Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán lớp 1

0
30

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán lớp 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8, với lời giải hay chi tiết giúp các em tóm tắt kiến thức và hoàn thành bài tập về nhà.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán lớp 1

Câu hỏi sách bài tập toán lớp 1: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75:

Bài 1: Tính:

7 + 1 =                6 + 2 =                  5 + 3 =                      4 + 4 =

1 + 7 =                 2 + 6 =                 3 + 5 =                      8 – 4 =

8 – 7 =                  8 – 6 =                 8 – 5 =                      8 + 0 =

8 – 1 =                  8 – 2 =                 8 – 3 =                      8 – 0 =

Bài 2: Số?

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1

Bài 3: Tính:

4 + 3 + 1 =               8 – 4 – 2 =                2 + 6 – 5 =         8 + 0 – 5 =

5 + 1 + 2 =                8 – 6 + 3 =                7 – 3 + 4 =         3 + 3 – 4 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp:

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Bài 1

7  +1 = 8                6 + 2 = 8                 5 + 3 = 8              4 + 4 = 8

1 + 7 = 8                 2 + 6 = 8                 3 + 5 = 8              8 – 4 = 4

8 – 7 = 1                 8 – 6 = 2                  8 – 5 = 3              8 + 0 = 8

8 – 1 = 7                 8 – 2 = 6                  8 – 3 = 5              8 – 0 = 8

Bài 2:

a. Kết quả là 8.

b. Kết quả là 8.

c. Kết quả là 6.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 7.

Bài 3

4 + 3 + 1 = 8              8 – 4 – 2 = 2              2 + 6 – 5 = 3      8 + 0 – 5 = 3

5 + 1 + 2 = 8              8 – 6 + 3 = 5             7 – 3 + 4 = 8      3 + 3 – 4 = 2

Bài 4

Phép tính là: 8 – 2 = 6

Bài 5

8 > 5 + 2

7 < 8 – 0

9 > 8 + 0

Trên đây giaibaitap.net đã hướng dẫn các bạn giải bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 SGK Toán lớp 1 bài “Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8” trang 75 SGK (chương 2), chúc các em hoàn thành tốt bài tập về nhà.